Udviklingshæmmede og Pensionsopsparing

Af: Rasmus Svendstrup

I mit bosted, som ligger i Svendborg kommune, fik vi besøg af en mand fra mydighedskontoret. Han fortalte om pensionsopsparing for førtidspensi-onister.
Herunder kan du læse mere om pensionsopsparing for førtidspensionister, som jeg har skrevet en artikel om.

Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP) er en pension, som du kan vælge at betale til, hvis du er førtidspensionist.
Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er et tilbud til alle førtidspensionister om at spare lidt op, mens de er på førtidspension, så der er lidt mere at leve for ved overgang til folkepension.

Hvor meget skal jeg betale?

Du skal betale 1/3 af bidraget, og staten betaler 2/3.
Det vil sige, at hver gang, der er betalt 3 kroner til pensionsopsparingen, så har du selv betalt 1 krone, mens staten har betalt 2 kroner.

Din andel er 177 kroner (2019) pr. måned, og statens andel er 355 kroner (2019) pr. måned.
Din opsparing kan i 2019 højest udgøre 6.384 kroner pr. år.
Staten betaler 2/3 = 4.260 kroner og du betaler selv 2.124 kroner


Man får foræret noget opsparing af det offentlige, hvis man selv bidrager.

Hvor skal jeg tilmelde mig?

Tilmelding sker til Udbetaling Danmark. Man kan frit vælge, om man ønsker at tilslutte sig ordningen i ATP (arbejdsmarkedets tillægs pension), hvor de kalder ordningen SUPP, eller en ordning i et livsforsikrings-selskab eller en pensionskasse, der tilbyder en sådan ordning.

Du kan tilmelde dig på www.borger.dk

SUPP er en frivillig pension
for førtidspensionister.

Pensionsordningen skal ikke deles i forbindelse med skilsmisse. Hvis man dør inden man bliver 65 år, udbetales værdien af opsparingen til boet. Har man nået folkepensionsalderen, udbetales der intet til boet. Når man bliver folkepensionist, udbetales pensionen som en løbende livsvarig ydelse sammen med ATP livslang pension.

De indbetalte bidrag konteres på en særskilt konto for den enkelte førtidspensionist. Midlerne forvaltes og investeres af ATP-huset og der sker en årlig resultattilskrivning.

Den supplerende pension indgår ikke i fællesboet og skal derfor ikke deles i forbindelse med skilsmisse.

Der bliver trukket 40 procent i afgift til staten.

Pr. månedÅrligt
Din andel177 kroner2.124 kroner
Statens andel355 kroner4.260 kroner
I alt532 kroner6.384 kroner

I 2020 er der nye regler til førtidspensionister om pensionsopsparing
Er du på efterløn eller førtidspension, skal du fra næste år betale til en tvungen opsparing til din pension.
I forbindelse med pensionsforliget i november 2018 blev det aftalt, at der gradvist indføres en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden pensionsindbetalinger.

Bortset fra ATP, betales der i dag ikke pensionsbidrag af overførselsindkomster.

Formålet med den tvungne opsparing er, at overførselsindkomstmodtagere får en større pensionsopsparing og dermed en højere indkomst som pensionist.

Målet er, at den obligatoriske opsparing gradvist skal nå op på 3,3 procent i 2030.

For udviklingshæmmede og førtidspension er der andre rettigheder. Fra 2003 blev der indgået en ny pension, sådan at dem der fik pension efter 2003 ikke kan få så meget tilskud, som dem der fik pension før 2003.

Der er regler om førtidspension fra før 2003 og efter 2003

De borgere, der er i den gamle ordning, er dem, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.
Ordningen omfatter fire pensionstyper:
Højeste førtidspension,
mellemste førtidspension,
forhøjet almindelig førtidspension og
almindelig førtidspension.

Den nye førtidspension består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende/gifte. Beløbene er fuldt skattepligtige.

Film KNUS 2019

Anmeldelse af Once Upon a Time in Hollywood